องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักวานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารสวนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์ดารบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชับภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 227 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง