องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราาชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 23/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 18/2565 เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 17/2565 เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 16/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 15/2565 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 14/2565 เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศอำเภอภักดีชุมพล เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6