องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 093-092-8081
นางชริญญา หอมชาลี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-1415397
นางสาวจริยา ศรีล้อม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-417-6569
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-092-8081
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-607-2595
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-789-3577
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-607-2595