องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box สำนักปลัด
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0846072595
นางวิไลพร ภูมิโคกรัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิวัฒร์ สาระมโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นางสาวแมว แก้งส่องศึก
คนงานทั่วไป