องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box สำนักปลัด
(นางวิไลพร ภูมิโคกรัก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-891-9958
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 085-7893577
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 086-456-6658
นายนิวัฒน์ สารมะโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นางสาวแมว แก้วส่องศึก
คนงานทั่วไป