องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box สำนักปลัด
นางชริญญา หอมชาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-1415397
นางวิไลพร ภูมิโคกรัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางชริญญา หอมชาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
ว่าง
นิติกร (ปก./ชก.)
นายนิวัฒน์ สาระมโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวแมว แก้งส่องศึก
คนงานทั่วไป
นายทองสุุข สุขสวย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอานนท์ ราศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายถาวร ลิ้มไธสงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ