องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-607-2595
นางสาวปริม คำใสสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววนิดา สนิทนิตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ