messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
นางวันเพ็ญ ดอชนะ
ครู หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 086-872-3372
นางสาวทองพูน สุหญ้านาง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 088-502-0598
ว่าง
เจ้าพนักงานการและเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทักษะ)
นางสาวชุติมา แควภูเขียว
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
นางสาววรรณิสา ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอัญชลี อินทร์ทองแดง
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
นางนิตยา เนตรแสงสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง