องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวปภาดา ป้อมยุคล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-789-3577
นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
โทร : 088-554-8701
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 095-789-3577
นางวันเพ็ญ ดอชนะ
ครู คศ.1 หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 086-872-3372
นางสาวทองพูน สุหญ้านาง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 088-502-0598
นางล้ำ พลแสน
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
นางสาววรรณิสา ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทั่วไป)
นางสาวเพียงดาว แก้วคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอัญชลี อินทร์ทองแดง
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
นางนิตยา เนตรแสงสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุดา จันทร์เครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิตยา พลรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชุติมา แควภูเขียว
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
นางสาวฐิติรัตน์ พลรักษา
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
นางสาวดลยา ราชพรมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชลิตพล คำมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอ้อมเดือน บุญเสนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสิรินภา บุตรวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ