องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
account_box สมาชิกสภา
(นายจรูญ มาเรือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
(นายจรูญ มาเรือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
(นางมณทนา บัวอยู่)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
(นางมณทนา บัวอยู่)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (ปลัด อบต.เจาทอง)
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (ปลัด อบต.เจาทอง)
(นางสงเมือง ผุยหัวโทน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นางสงเมือง ผุยหัวโทน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นายวิเชียร ราศรี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นายวิเชียร ราศรี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นายสมาน วงษ์ทองดี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
(นายสมาน วงษ์ทองดี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
(นายธงไชย ประจันทา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
(นายธงไชย ประจันทา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
(นายสยาม ศรีชัยภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
(นายสยาม ศรีชัยภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
(นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งประณีต)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
(นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งประณีต)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
(นายสมศักดิ์ ชัยคณิช)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นายสมศักดิ์ ชัยคณิช)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นายสมจิตร ผุยคำผิ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นายสมจิตร ผุยคำผิ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นายสิงห์ขร สิงห์ลี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นายสิงห์ขร สิงห์ลี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นายสุทธิพงษ์ หารชัย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นายสุทธิพงษ์ หารชัย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นายประยูร ต่อสกุล)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นายประยูร ต่อสกุล)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นายประมินทร์ จันทะกาว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
(นายประมินทร์ จันทะกาว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
(นายประสาท ศรีวิจารย์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นายประสาท ศรีวิจารย์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นางสมจิตร จุ้มนารินทร์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นางสมจิตร จุ้มนารินทร์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นางมณทนา บัวอยู่)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9)
(นางมณทนา บัวอยู่)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9)
(นายวิจิตร โสภูเขียว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
(นายวิจิตร โสภูเขียว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
(นายสง่า วรรณา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
(นายสง่า วรรณา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
(นายประยูร ปนามะเส)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
(นายประยูร ปนามะเส)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
(นางหนูทิพย์ ทองม้วน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
(นางหนูทิพย์ ทองม้วน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
(นายมานพ นาคจันทร์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
(นายมานพ นาคจันทร์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
(นายจรูญ มาเรือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12)
(นายจรูญ มาเรือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12)
(นายกัน อุทิตสาร)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
(นายกัน อุทิตสาร)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
(นายอุทิศ บุตรเพ็ง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
(นายอุทิศ บุตรเพ็ง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
(นายดำรงค์ จันทร์มา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
(นายดำรงค์ จันทร์มา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
(นายอัศฎาวุฒิ พันธุ์โนบัว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
(นายอัศฎาวุฒิ พันธุ์โนบัว)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
(นายภาณุพงศ์ อิติปิ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
(นายภาณุพงศ์ อิติปิ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ