messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box สมาชิกสภา อบต.เจาทอง
นายกวี ป้อจัตุรัส
ประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 063-483-0599
นายสง่า วรรณา
รองประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 086-869-6742
นายประมินทร์ จันทะกาว
เลขานุการสภาอบต. เจาทอง
โทร : 097-171-5421
นายพรชัย จากนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล
โทร : 083-860-3633
นายสมาน วงษ์ทองดี
ส.อบต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
โทร : 080-990-8808
นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง
โทร : 082-866-3412
นายสมศักดิ์ ชัยคณิช
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม
โทร : 087-443-3009
นายสิงห์ขร สิงห์ลี
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนม่วง
โทร : 061-621-2454
นายประสาท ศรีวิจารย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่มทอง
โทร : 061-041-6749
นางมณทนา บัวอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์บูรณะ
โทร : 090-248-0932
นายมานพ นาคจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโกทอง
โทร : 094-29-10563
นางประนอม อินนา
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา
โทร : 084-165-3746
นายสุนทร ปัจจัย
ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี
โทร : 089-968-7258
นายประจักษ์ คำมาลา
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านลาดไทรทอง
โทร : 089-944-1459

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง