องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองคลัง
(นางสาวจริยา ศรีล้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-417-6569
ส.อ.ทนงศักดิ์ จรแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 082-253470
นางสาวจริยา ศรีล้อม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศุพัชชา เสือพันธุ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศศิธร แสงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัทธนันท์ กางถิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอนันต์ สายใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ