องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชมชุมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
นางสาวสุจิตรา มาตรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายบัญชชา พรามจร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพินิจ ฟรอมชัยภูมิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายคมคาย ประการะโต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกรียงไกร แก้วตะวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไชโย สมสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ