องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชมชุมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
นางสาวสุจิตรา มาตรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข