องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​
โทร : 086-259-1888
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-669-9748
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 087-241-1658
นายณัฎฐพล เจริญพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 063-269-2956
account_box สมาชิกสภา อบต.เจาทอง
นายกวี ป้อจัตุรัส
ประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 063-483-0599
นายสง่า วรรณา
รองประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 086-869-6742
นายประมินทร์ จันทะกาว
เลขานุการสภาอบต. เจาทอง
โทร : 097-171-5421
นายพรชัย จากนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล
โทร : 083-860-3633
นายสมาน วงษ์ทองดี
ส.อบต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
โทร : 080-990-8808
นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง
โทร : 082-866-3412
นายสมศักดิ์ ชัยคณิช
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม
โทร : 087-443-3009
นายสิงห์ขร สิงห์ลี
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนม่วง
โทร : 061-621-2454
นายประสาท ศรีวิจารย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่มทอง
โทร : 061-041-6749
นางมณทนา บัวอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์บูรณะ
โทร : 090-248-0932
นายมานพ นาคจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโกทอง
โทร : 094-29-10563
นายกัน อุทิตสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา
โทร : 062-187-5592
นายสุนทร ปัจจัย
ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี
โทร : 089-968-7258
นายประจักษ์ คำมาลา
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านลาดไทรทอง
โทร : 089-944-1459
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 093-092-8081
account_box สำนักปลัด
(นางวิไลพร ภูมิโคกรัก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-891-9958
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 085-7893577
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 086-456-6658
นายนิวัฒน์ สารมะโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นางสาวแมว แก้วส่องศึก
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวจริยา ศรีล้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-417-6569
(ส.อ.ทนงศักดิ์ จรแก้ว)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 082-2534702
(นางสาวศุพัชชา เสือพันธุ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวพัทธนันท์ กางถิ่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางกิตติยา เพชรก้อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-0928081
(นายถนอม เพียนอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอภิวัฒน์ บัวประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 094-089-8182
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวปภาดา ป้อมยุคล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-789-3577
(นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
โทร : 088-554-8701
(นางสาวทองพูน สุหญ้านาง)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 088-502-0598
(นางวันเพ็ญ ดอชนะ)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 086-872-3372
(นางนิตยา เนตรแสงสี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางล้ำ พลแสน)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางอัญชลี อินทร์ทองแดง)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางสาวชุติมา แควภูเขียว)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวฐิติรัตน์ พลรักษา)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-607-2595
(นางสาวปริม คำใสสุข)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน