องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​
โทร : 086-259-1888
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-669-9748
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 087-241-1658
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 095-659-3888
account_box สมาชิกสภา อบต.เจาทอง
นายกวี ป้อจัตุรัส
ประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 063-483-0599
นายสง่า วรรณา
รองประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 086-869-6742
นายประมินทร์ จันทะกาว
เลขานุการสภาอบต. เจาทอง
โทร : 097-171-5421
นายพรชัย จากนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล
โทร : 083-860-3633
นายสมาน วงษ์ทองดี
ส.อบต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
โทร : 080-990-8808
นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง
โทร : 082-866-3412
นายสมศักดิ์ ชัยคณิช
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม
โทร : 087-443-3009
นายสิงห์ขร สิงห์ลี
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนม่วง
โทร : 061-621-2454
นายประสาท ศรีวิจารย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่มทอง
โทร : 061-041-6749
นางมณทนา บัวอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์บูรณะ
โทร : 090-248-0932
นายมานพ นาคจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโกทอง
โทร : 094-29-10563
นางประนอม อินนา
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา
โทร : 084-165-3746
นายสุนทร ปัจจัย
ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี
โทร : 089-968-7258
นายประจักษ์ คำมาลา
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านลาดไทรทอง
โทร : 089-944-1459
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 095-659-3888
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางชริญญา หอมชาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวณี ชนะพาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
ว่าง
นิติกร (ปก./ชก.)
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิวัฒน์ สาระมโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พ.จ.อ.มนตรี สนั่นนารี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวแมว แก้วส่องศึก
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ส.อ.ทนงศักดิ์ จรแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 082-253470
นางสาวจริยา ศรีล้อม
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศุพัชชา เสือพันธุ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศศิธร แสงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการและเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นายอนันต์ สายใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพัทธนันท์ กางถิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการและเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-0928081
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)
ว่าง
นายถนอม เพียนอก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศุภนิมิตร จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชมชุมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาวสุจิตรา มาตรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
นางวันเพ็ญ ดอชนะ
ครู หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 086-872-3372
นางสาวทองพูน สุหญ้านาง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 088-502-0598
ว่าง
เจ้าพนักงานการและเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทักษะ)
นางสาวชุติมา แควภูเขียว
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
นางสาววรรณิสา ศรีวิจารย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอัญชลี อินทร์ทองแดง
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
นางนิตยา เนตรแสงสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปริม คำใสสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง