องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
นายณัฎฐพล เจริญผล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
นายณัฎฐพล เจริญผล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
account_box สมาชิกสภา อบต.เจาทอง
นายกวี ป้อจัตุรัส
ประธานสภาอบต. เจาทอง
นายกวี ป้อจัตุรัส
ประธานสภาอบต. เจาทอง
นายสง่า วรรณา
รองประธานสภาอบต. เจาทอง
นายสง่า วรรณา
รองประธานสภาอบต. เจาทอง
นายประมินทร์ จันทะกาว
เลขานุการสภาอบต. เจาทอง
นายประมินทร์ จันทะกาว
เลขานุการสภาอบต. เจาทอง
นายพรชัย จากนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล
นายพรชัย จากนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล
นายสมาน วงษ์ทองดี
ส.อบต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
นายสมาน วงษ์ทองดี
ส.อบต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง
นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง
นายสมศักดิ์ ชัยคณิช
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม
นายสมศักดิ์ ชัยคณิช
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม
นายสิงห์ขร สิงห์ลี
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนม่วง
นายสิงห์ขร สิงห์ลี
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนม่วง
นายประสาท ศรีวิจารย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่มทอง
นายประสาท ศรีวิจารย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่มทอง
นางมณทนา บัวอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์บูรณะ
นางมณทนา บัวอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์บูรณะ
นายมานพ นาคจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโกทอง
นายมานพ นาคจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโกทอง
นายกัน อุทิตสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา
นายกัน อุทิตสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา
นายสุนทร ปัจจัย
ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี
นายสุนทร ปัจจัย
ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี
นายประจักษ์ คำมาลา
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านลาดไทรทอง
นายประจักษ์ คำมาลา
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านลาดไทรทอง
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
account_box สำนักปลัด
(จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
(จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
(จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(นางวิไลพร ภูมิโคกรัก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางวิไลพร ภูมิโคกรัก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิไลพร ภูมิโคกรัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
นางวิไลพร ภูมิโคกรัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
นายสมพร พิมพาคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสมพร พิมพาคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิวัฒน์ สารมะโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิวัฒน์ สารมะโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นางสาวแมว แก้วส่องศึก
คนงานทั่วไป
นางสาวแมว แก้วส่องศึก
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวจริยา ศรีล้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจริยา ศรีล้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
(ส.อ.ทนงศักดิ์ จรแก้ว)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ส.อ.ทนงศักดิ์ จรแก้ว)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวพัทธนันท์ กางถิ่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพัทธนันท์ กางถิ่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางกิตติยา เพชรก้อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางกิตติยา เพชรก้อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวศุพัชชา เสือพันธุ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวศุพัชชา เสือพันธุ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายถนอม เพียนอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายถนอม เพียนอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายหยาด พิศเจริญ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายหยาด พิศเจริญ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอภิวัฒน์ บัวประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอภิวัฒน์ บัวประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวปภาดา ป้อมยุคล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวปภาดา ป้อมยุคล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
(นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
(นางสาวทองพูน สุหญ้านาง)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
(นางสาวทองพูน สุหญ้านาง)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
(นางวันเพ็ญ ดอชนะ)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
(นางวันเพ็ญ ดอชนะ)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
(นางนิตยา เนตรแสงสี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางนิตยา เนตรแสงสี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางล้ำ พลแสน)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางล้ำ พลแสน)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางอัญชลี อินทร์ทองแดง)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางอัญชลี อินทร์ทองแดง)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางสาวชุติมา แควภูเขียว)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวชุติมา แควภูเขียว)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวฐิติรัตน์ พลรักษา)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวฐิติรัตน์ พลรักษา)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทั่วไป)
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปริม คำใสสุข)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวปริม คำใสสุข)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ