องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​
โทร : 086-259-1888
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-669-9748
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 087-241-1658
นายณัฎฐพล เจริญพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 063-269-2956
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 093-092-8081
account_box สมาชิกสภา อบต.เจาทอง
นายกวี ป้อจัตุรัส
ประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 063-483-0599
นายสง่า วรรณา
รองประธานสภาอบต. เจาทอง
โทร : 086-869-6742
นายประมินทร์ จันทะกาว
เลขานุการสภาอบต. เจาทอง
โทร : 097-171-5421
นายพรชัย จากนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล
โทร : 083-860-3633
นายสมาน วงษ์ทองดี
ส.อบต หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
โทร : 080-990-8808
นายประสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต
ส.อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเจาทอง
โทร : 082-866-3412
นายสมศักดิ์ ชัยคณิช
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม
โทร : 087-443-3009
นายสิงห์ขร สิงห์ลี
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนม่วง
โทร : 061-621-2454
นายประสาท ศรีวิจารย์
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ่มทอง
โทร : 061-041-6749
นางมณทนา บัวอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านราษฎร์บูรณะ
โทร : 090-248-0932
นายมานพ นาคจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโกทอง
โทร : 094-29-10563
นางประนอม อินนา
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา
โทร : 084-165-3746
นายสุนทร ปัจจัย
ส.อบต. หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี
โทร : 089-968-7258
นายประจักษ์ คำมาลา
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านลาดไทรทอง
โทร : 089-944-1459
account_box ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 093-092-8081
account_box สำนักปลัด
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0846072595
นางชริญญา หอมชาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิไลพร ภูมิโคกรัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิวัฒร์ สาระมโน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางพัฒน์นรี กุดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ สุขสานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชาญณรงค์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนดล มาป้อง
พนักงานขับรถ
นางสาวแมว แก้งส่องศึก
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวจริยา ศรีล้อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-417-6569
(ส.อ.ทนงศักดิ์ จรแก้ว)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 082-2534702
(นางสาวศุพัชชา เสือพันธุ์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวพัทธนันท์ กางถิ่น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศศิธร แสงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอนันท์ สายใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-0928081
(นายถนอม เพียนอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศุภนิมิตร จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอภิวัฒน์ บัวประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 094-089-8182
นายอภิวัฒน์ บัวประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายบัญชชา พรามจร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวปภาดา ป้อมยุคล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-789-3577
(นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล
โทร : 088-554-8701
(นางสาวทองพูน สุหญ้านาง)
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 088-502-0598
(นางวันเพ็ญ ดอชนะ)
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง
โทร : 086-872-3372
(นางสาววรรณิสา ศรีวิจารย์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางนิตยา เนตรแสงสี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางล้ำ พลแสน)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางอัญชลี อินทร์ทองแดง)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทักษะ)
(นางสาวชุติมา แควภูเขียว)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวฐิติรัตน์ พลรักษา)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล (ทั่วไป)
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์สถิตย์)
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง (ทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นายอนุชิต เมืองดู่)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 084-607-2595
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวปริม คำใสสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกุลธิดา ชื่นสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน