messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box ผูู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​
โทร : 086-259-1888
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-669-9748
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 087-241-1658
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 095-659-3888
นางชริญญา หอมชาลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-1415397
นางสาวจริยา ศรีล้อม
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-417-6569
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-092-8081
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-607-2595
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-789-3577
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-607-2595

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง