องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box ผูู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นางสาวอรุณี ธงเฉลิม
นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​ โทร
โทร : 086-259-1888
นายศิวะ สุทธิพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-669-9748
นายเส็ง พิผ่วนนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 087-241-1658
นายณัฎฐพล เจริญพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 063-269-2956
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.เจาทอง
โทร : 093-092-8081
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-607-2595
นางสาวจริยา ศรีล้อม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-417-6569
นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-092-8081
นายอภิวัฒน์ บัวประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 094-089-8182
นางสาวปภาดา ป้อมยุคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 095-789-3577
นายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-607-2595