องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 449 /2565 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 4 /2566 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 105 /2566 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ

การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ