องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
folder กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ