องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file อินทรธนูสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙* poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file พรบ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2