ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายและวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง