ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง