ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งงานกีฬาสัมพันธ์รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง