ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นรุ่น Fuji Xerox รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง