ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง