ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่นกองคลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง