ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง