ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา องค์การบริการส่วนตำบลเจาทอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง