ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ตามรายเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง