ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ตามรายเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง