ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านลาดไทรงาม (ซอยบ้านนายศิริ รุ่งไธสง)