ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง