ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง