ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายหลังวัดบ้านลาดไทรทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง