ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ นายไกรฤกษ์ แสดงคุณ ปฏิบัติงานคนงานขับรถขุดตักไฮดรอลิก องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง โดยจ้างเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง