ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๒๙ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง