ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อบต.เจาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง