ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง