ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท-๙๓๑๒ ชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง