ชื่อเรื่อง : จ้างสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง