ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ 40 CM รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง