messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรทอง หมู่ที่ 14 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันถนนทรุดตัว นางศิญญ์พัณณ์ ปรีชาธนาฤทธิ์ เมื่อ : 2024-02-20 11:11:42 ดู : 17 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรทอง หมู่ที่ 14 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือปรับปรุงถนนซอยภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก นางศิญญ์พัณณ์ ปรีชาธนาฤทธิ์ เมื่อ : 2024-02-20 11:11:00 ดู : 15 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรทองหมู่ที่ 14 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 จุด ดังนี้ 1.หน้าบ้านนางพรวัลย์ ศรีวิชัย 2.หน้าบ้านนายสุริยา แสนท้าว 3.หน้าบ้านนางคำ พิผ่วนนอก 4.หน้าบ้านกงหลบอกสูงเนิน 5.หน้าบ้านนายเส็ง พิผ่วนนอก 6.หน้าบ้านนายสำรอง พิผ่วนนอก 7.จุดสามแยกปู่ด้วง-ยาดี 8.จุดข้างปู่ด้วง-ยาดี 9.หน้าบ้านนางอ้อย สำราญรื่น ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 4 จุดดังนี้ 1.หน้าบ้านนายสมบัติ พิผ่วนนอก 2.หน้าบ้านทองสี พิผ่วนนอก 3.หน้าบ้านอจารย์กิตติชัย หาญกุดเลาะ 4.หน้าบ้านนางน้อย วงษ์อามาตย์ นางศิญญ์พัณณ์ ปรีชาธนาฤทธิ์ เมื่อ : 2024-02-20 11:10:14 ดู : 19 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน นายพุธ บุญทะแสง เมื่อ : 2024-02-20 11:09:38 ดู : 15 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือรถเกรดเดอร์เข้าสู่พื้นที่การเกษตร นายชอบ โคตเวียงแก เมื่อ : 2024-02-20 11:06:39 ดู : 16 1
ด้วยราษฎรบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือปั้นฝายกั้นน้ำ นายพิษณุ สุนทรวัฒน์ เมื่อ : 2024-02-20 11:05:49 ดู : 18 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือขอรถแม็คโครปิดฝาย นางสุภาพ หารชัย เมื่อ : 2024-02-20 11:05:07 ดู : 17 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือปัญหาขยายเขตไฟฟ้า นายลำมูล บุ้งโพธิ์ เมื่อ : 2024-02-20 11:04:01 ดู : 22 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 13 จุด นายชอบ โคตเียงแก เมื่อ : 2024-02-20 11:03:13 ดู : 15 1
ด้วยราษฎรบ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน จำนวน 26 จุด ไฟฟ้าดับ 9 จุด และเพิ่มหลอดไฟ 4 จุด นางวงเดือน ประสานศักดิ์ เมื่อ : 2024-02-20 11:01:46 ดู : 13 1
ด้วยราษฎรบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน จำนวน 16 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 จุด และไฟฟ้าแสงจันทร์ 4 จุด นายพิษณุ สุนทรวัฒน์ เมื่อ : 2024-02-20 11:01:05 ดู : 14 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน นางศิญญ์พัณณ์ ปรีชาธนาฤทธิ์ เมื่อ : 2024-02-20 11:00:11 ดู : 18 1
ด้วยราษฎรบ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด นายประยูรณ์ จำปาลาด เมื่อ : 2024-02-20 10:59:19 ดู : 13 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองไม่แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านผู้ใหญ่ จุดที่ 2 หน้าบ้านนางเกษร กาดำ จุดที่ 3 หน้าบ้านนายชาญ ฉิมใจเย็น นางสุภาพ หารชัย เมื่อ : 2024-02-20 10:58:16 ดู : 16 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรทอง หมู่ที่ 14 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 8 จุด นางศิญญพัณณ์ ปรีชาธนาฤทธิ์ เมื่อ : 2023-03-17 09:16:41 ดู : 24 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1 ซอยศาลากลางบ้าน จุดที่ 2 ซอยสระน้ำวัดหนองไม้แก่น จุดที่ 3 หน้าบ้านนายคำสิงห์ นางสุภาพ หารชัย เมื่อ : 2023-03-17 09:06:21 ดู : 27 1
ด้วยราษฎรบ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 1 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ซอยหลังวัดบ้านนาอุดม นางวงค์เดือน ประสานศักดิ์ เมื่อ : 2023-03-17 09:05:59 ดู : 28 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนางสาว จากนอก จุดที่ 2 หน้าบ้านนายสิน เทืองสา จุดที่ 3 หน้าบ้านนายบุญมา อาจจโย จุดที่ 4 หน้าบ้านนางเสก ถุงก่อง จุดที่ 5 หน้าบ้านนางหนู จงปัตตา จุดที่ 6 หน้าบ้านนายเที่ยง จุดที่ 7 หน้าบ้านยุทธพิชัย ทองทรัพย์ จุดที่ 8 หน้าบ้านนายมา - นางฝาน จุดที่ 9 หน้าบ้านนายมาสารถ จุดที่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล นายระพิน ปัตตาเน เมื่อ : 2023-03-17 09:05:30 ดู : 28 1
ด้วยราษฎรบ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 จุด และซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด นางสาวอัญญารัตน์ ขุนสูงเนิน เมื่อ : 2023-03-17 09:04:45 ดู : 24 1
ด้วยราษฎรบ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 จุด และซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 9 จุด นางสาวอัญญารัตน์ ขุนสูงเนิน เมื่อ : 2023-03-17 09:04:18 ดู : 29 1
ด้วยราษฎรบ้านป่าคา หมู่ที่ 12 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านายชาลี แสงจันทร์ จุดที่ 2 วัดป่าคา จุดที่ 3 หน้าบ้านนายสาวชนากานต์ ไสวงาม จุดที่ 4 หน้าบ้านนางสาวนิศาชน ศึกขุนทด จุดที่ 5 หน้าบ้านนายสมหวัง อินนา จุดที่ 6 หน้าบ้านนางสุมาลี มาเรียง จุดที่ 7 หน้าบ้านนางสาวนันทวัน หมนันอุทธา จุดที่ 8 หน้าบ้านนายสุริยา เสนานุช จุดที่ 9 หน้าบ้านนางนิยม นามวิเศษ นายทวีศักดิ์ ศรีคำ เมื่อ : 2023-03-17 09:03:43 ดู : 29 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนางฮอง แววไธสงค์ จุดที่ 2 หน้าบ้านนางหนูทิพย์ ทองท้วน จุดที่ 3 วัดกหนองโกทอง จุดที่ 4 หน้าบ้านนายจตุพร เดขทัพไทย จุดที่ 5 หน้าบ้านนายประมวล หงษ์คำ นายชอบ โคตเวียงแก เมื่อ : 2023-03-17 09:03:07 ดู : 28 1
ด้วยราษฎรบ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าหมู่บ้าน นางสาวอัญญารัตน์ ขุนสูงเนิน เมื่อ : 2023-03-17 09:02:33 ดู : 23 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 11 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ศาลากลางบ้าน จุดที่ 2 ซอยหลังวัดกหนองโกทอง จุดที่ 3 หน้าบ้านนางหนูทิพย์ ทองท้วน จุดที่ 4 หน้าบ้านนางดวงจันทร์ จุดที่ 5 หน้าบ้านนางจันทร์หอม นายชอบ โคตเวียงแก เมื่อ : 2023-03-17 09:01:40 ดู : 26 1
ด้วยราษฎรบ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 4 จุด นางวงค์เดือน ประสานศักดิ์ เมื่อ : 2023-03-17 09:00:46 ดู : 23 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 7 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน จุดที่ 2 หน้าบ้านนายบุญมา สร้อยกุดเรือ จุดที่ 3 ศาลากลางบ้าน จุดที่ 4 หน้าบ้านนายยศ นรพรม จุดที่ 5 หน้าบ้านนายสุนทร หวังช่วยกลาง จุดที่ 6 หน้าบ้านนายใย ลาดนอก จุดที่ 7 หน้าบ้านนายสันต์ หวังเติมกลาง นายลำมูล บุ้งโพธิ์ เมื่อ : 2023-03-17 09:00:08 ดู : 30 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง นายชอบ โคตเวียงแก เมื่อ : 2023-03-17 08:59:45 ดู : 28 1
ด้วยราษฎรบ้านป่าคา หมู่ที่ 12 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด นายลำมูล บุ้งโพธิ์ เมื่อ : 2023-03-17 08:58:42 ดู : 35 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 8 จุด นางเพียงใจ ภู่เทศ เมื่อ : 2023-03-17 08:58:09 ดู : 30 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 7 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บ้านนาง นาง มาตรสงคราม จุดที่ 2 หน้าบ้านประวิง วงษ์รำมั่น จุดที่ 3 หน้าบ้านนายชำนาญ ศรีโชติ จุดที่ 4 ทางแยกบ้านนางชาดา เปือยท่าเมือง จุดที่ 5 ศาลากลางบ้าน จุดที่ 6 หน้าวัดหนองไม้แก่น จุดที่ 7 ทางแยกวัดหนองไม้แก่น นางสุภาพ หารชัย เมื่อ : 2023-03-17 08:57:07 ดู : 26 1
ด้วยราษฎรบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือขอเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 21 จุด นายพิษณุ สุนทรวัฒน์ เมื่อ : 2023-03-17 08:56:22 ดู : 30 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองกระทุ่มทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด จำนวน 4 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านผู้ใหญ่คำสุ สารมะโน จุดที่ 2 หน้าบ้านนายน้อย สายใจ จุดที่ 3 หน้าบ้านนางบัวหอง ชามนตรี จุดที่ 4 หน้าบ้านนายแสนพิทักษ์ มาบขุนทด นายคำสุ สารมะโน เมื่อ : 2023-03-17 08:55:45 ดู : 24 1
ด้วยราษฎรบ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 จุด และซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 จุด นางสาวอัญญารัตน์ ขุนสูงเนิน เมื่อ : 2023-03-17 08:55:10 ดู : 32 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านผู้ใหญ่ จุดที่ 2 หน้าบ้านนายฉลอง ทอนมาตย์ จุดที่ 3 ศาลากลางบ้าน นายลำมูล บุ้งโพธิ์ เมื่อ : 2023-03-17 08:54:03 ดู : 29 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 จุดที่ 1 ซอยบ้านนางจันที แสนภูเขียว จุดที่ 2 ซอยบ้านนายทองเต้ย ขึ้นนกขุ้ม นายสำรวย หอมชาลี ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 เมื่อ : 2022-03-24 13:13:35 ดู : 55 1
ด้วยราษฎรบ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ เนื่องจากถนนของไร่นายอุดม ตะกรุดเก่า ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ท่อระบายน้ำหลุดออกจึงทำให้ไม่สามารถขนย้ายพืชทางการเกษตรออกมาได้ จึงขอความอนุเคราะห์รถแม็คโฮวางท่อระบายน้ำ เพื่อให้ชาวเกษตรกรสัญขรไปมาได้สะดวก นายระพิน ปัตตาเน ผู้ใหญ่บ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 เมื่อ : 2022-03-24 13:11:30 ดู : 29 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ 1.ซ่อมแซมและฝังท่อ จำนวน 1 จุด ถนนเส้นฝายน้ำล้นตรงไร่นางสาคร นายลำมูล บุ้งโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ เมื่อ : 2022-03-24 13:08:13 ดู : 29 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองกระทุ่มทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ สืบเนื่องจากพายุในเดือนกันยายน 2564 ได้เกิดน้ำไหลหลากภายในหมู่บ้านจึงทำให้ดินยุบตัวเป็นโพงเป็นสาเหตุให้ดินทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ตรงหน้าศาลาประชาคมบ้าหนองโกทอง จึงเป็นจุดเสี่ยงในการสัญจรไปมาและจะเกิดอันตราย นายชอบ โคตตเวียงแก ผู้ใหญ่บ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 เมื่อ : 2022-03-24 13:06:37 ดู : 95 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองฏกทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ไฟฟ่าส่องสว่างตามถถนดับเป็นจำนวนมาก รวม 5 จุด เป็นแนวยาวติดต่อกันตามถนนลาดยาง จุดที่ 1 บ้านนายเสน่ห์ แพงแก้ว จุดที่ 2 บ้านนายดลิศชาบ ดุลกำไร จุดที่ 3 หน้าวัดทางเ้าวัด จุดที่ 4 บ้านนายเผ่า ราชพรมมา จุดที่ 5 ตู้โทรศัพท์ตรงทางแยกตามถนนลาดยางทั้งหมดทำให้มืด กลัวว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ นายชอบ โคตตเวียงแก ผู้ใหญ่บ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 เมื่อ : 2022-03-24 13:00:30 ดู : 30 1
ด้วยราษฎรบ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ด้วยบริเวณหน้าบ้านนายภัทรพงษ์ ปุราทะกา เป็นจุดเสี่ยงมุมโค้งมีบ้านเรือนพักอาศัยเพิ่มขึ้นและแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงได้ขอคววมอนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จพนวน 3 จุด เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นายประยูรณ์ จำปาลาด กำนันตำบลเจาทอง หมู่ที่ 3 เมื่อ : 2022-03-24 12:56:47 ดู : 40 1
ด้วยราษฎรบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ เนื่องด้วยชาวบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ได้ประสพปัญหาฝนตกในช่วงที่ผ่านมาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรชำรุด ทำให้รถใหญ่รถหนักผ่านไม่ได้การสัญจไปมาลำบากใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึงอยากให้ทาง อบต.เจาทอง ดำเนินการแก้ไขโดยนำรถแม็คโฮ เข้าซ่อมแซมถนนคลองหัวนาตอนล่าง เป็นการเร่งด่วน นายพิษณุ สุนทรวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 เมื่อ : 2022-03-24 11:55:53 ดู : 43 1
ด้วยราษฎรบ้านหนองกระทุ่มทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ เนื่องด้วยชาวบ้านมีความเดือดร้อนถนนชำรุดเส้นนี้เป็นเส้นหลักเส้นบ้านป่าคาไปบ้านซับประสิทธิ์ ฝายใหญ่ ม.12 ตรวข้างบล็อคคอนเวอร์สติดกัับป่าอ้อยนายณรงค์าักดิ์ นะมะลาด เป็นหลุมลึกมากและมีขนาดกว้างทำให้การสัญจรไปมาลำบากช่วงนี้เป็นช่วงหารเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นจึงอยากให้ทาง อบต.เจาทอง เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน นายคำสุ สาระมโน ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่มทอง หมู่ที่ื เมื่อ : 2022-03-24 11:52:46 ดู : 43 1
ด้วยวันที่ 21 เดือนตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 22.00 น. เกิดมีพายุฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนสัญจรชำรุดสัญจรด้วยความลำบากอาจเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุทั้งไม่ปลอดภัยต่อชีวิตอลัทรัพย์สินราษฎรในพื้นที่ จุดที่ 1 ซอยคลองไผ่ถึงคลองกระโดก จุดที่ 2 ซอยไปวัดป่าสังข์ทองวนาราม ถึงคลองกระโดก นายสำรวย หอมชาลี ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 เมื่อ : 2022-03-24 11:47:54 ดู : 37 1
ด้วยราษฎรบ้านรราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ด้วยใยวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เม่อเวลา 20.00 น. เกิดมีพายุฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำท่วมฉลับพลันทำให้ถนนชำรุดมีราษฎร ม.9 ม.13 ไม่สามารถสัญจรขนผลผลิตทางกาสรเกษตรออกกสู่ท้องตลาดได้เสน้ทางประสพปัญหาความเดือนร้อนให้ความช่วยเหลือจากทางป่าชุมชน ม.13 ทางขาดหนึ่งจุดเชื่อม ม.9 ต.เจาทอง นายสำรวย หอมชาลี ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 เมื่อ : 2022-03-24 11:26:42 ดู : 34 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ด้วยวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 22.00 น. เกิดมีพายุฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดน้ำท่วมฉลับพลันถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจึงให้ราษฎร์ในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนเกินทางสัญจรด้วยความยากลำบากซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้และเสน้ทางชำรุดจากสะพานข้ามลำน้ำเจา ม.9 - ม.10 บ้านราษฎร์พัฒนา นายสมรวย หอมชาลี ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 เมื่อ : 2022-03-24 11:20:55 ดู : 46 1
ด้วยราฎรบ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ เนื่องจากหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกชุกและมีน้ำหลากทำให้ถนนสายเส้นหลังอำเภอภักดีชุมพลโดนน้ำซัดขาดชำรุดไปกว่าครึ่งเลนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น (มีคนตกท่อ) ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบต.เจาทอง ส่งกองช่างออกไปสำรวจความเสียหายและทำการซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกืดอุบัติเหตุซ้ำอีก นายระพิน ปัตตาเน ผู้ใหญ่บ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 เมื่อ : 2022-03-24 11:13:44 ดู : 32 1
ด้วยราฎรบ้านหนองกระทุ่มทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. ได้มีฝนตกทำให้ถนนเสียหายขาด ราษฎรเดือดร้อนทำให้พืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดไม่ได้และฝายคลองขามขาดเสียหายเป็นบริเวณกว้างขาวบ้านสัญจรไปมาไม่ได้จึงขอความช่วยเหลือมายัง อบต.เจาทอง ดำเนินการต่อไป นายชอบ โคตตเวียงแก ผู้ใหญ่บ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 เมื่อ : 2022-03-24 11:09:59 ดู : 41 1
ด้วยราฎรบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ 1. ซ่อมแซมราวสะพาน - คลองลาดที่ได้รับความเสียหาย 2.ฝายน้ำล้นคลองกระโดกเส้นวัดป่าสังข์ทองวนาราม ชำรุด นายลำมูล บุ้งโพธิ์ เมื่อ : 2022-03-24 11:07:00 ดู : 46 1
ด้วยราฎรบ้านราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 13 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ เนื่องด้วยถนนเส้นทางคลองโป่งขึ้นไปบ้านพักหน่วยงานป่าไม้ได้รับความเสียหาย ถนนขาด กว้างประมาณ 6 เมตร ลึก 3 เมตร ทำให้สัญจรไม่ได้ซึ่งหน่วยงานป่าไม้และชาวบ้านใช้เส้นทางนี้เป็นประจำทุกวัน และไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นางสาวสุพิน สมใจ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 13 เมื่อ : 2022-03-24 11:04:36 ดู : 39 1
ด้วยราฎรบ้านลาดไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือนร้อน ดังนี้ ถนนเพื่อการเกษตรถูกกระแสน้ำพัดจนขาดไม่สามารถใช้การได้เพราะชาวบ้านจำเป็นต้องการเคลื่อนไย้ายพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ในขณะนี้ นางเพียงใจ ภู่เทศ เมื่อ : 2022-03-24 11:00:47 ดู : 57 1

ทั้งหมด 50 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง