messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder รายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง
สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สำเนาการรายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำเนาการรายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

สำเนาการรายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

สำเนาการรายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

สำเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ครั้งแรก วันที่ 5 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1/2565 วันที่ 10 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 (2) วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 (3) วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 (4) วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 (5) วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 (6) วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 2/2565 (7) วันที่ 19 มกราคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565

สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 216 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง