องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder ข้อมูลเผยแพร่
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1334
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำราจหน้าที่ของอท. พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง